Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Покана за провеждане на учредително събрание за създаване на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА /МИГ/ на територията на община Руен

Дата на публикуване: 29.01.2024
Последна актуализация: 03.04.2024

ПОКАНА
за провеждане на учредително събрание за създаване на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА /МИГ/ на територията на община Руен
Уважаеми представители на местните власти, бизнеса и НПО,
Уважаеми граждани на Община Руен,
След проведеното широко обществено обсъждане с обществеността, бизнеса и неправителствения сектор на община Руен, Ви каним за участие в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група за прилагане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие в частта на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г.
Учредителното събрание ще се проведе на 28.02.2024 г. от 13:00 часа на адрес: с. Руен, ул.“Първи май“ 18 в заседателната зала на Общината при следния проекто - дневен ред:
1.    Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза;
2.    Приемане Устав на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Руен“ (името ще бъде утвърдено на Учредителното събрание);
3.    Избиране на Управителен съвет и Председател на Сдружението;
4.    Определяне размера на учредителната вноска и годишния членски внос;
5.    Разни.
Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение в общественополезна дейност.
Всички лица желаещи да участват в учредителното събрание на МИГ трябва да имат постоянен адрес за физически лица и адрес на управление за юридически лица на територията на община Руен.
Община Руен е необходимо да представи решение на Общински съвет за участие в учредително събрание на Местна инициативна група на територията на община Руен, от където се вижда кой ще представлява Общината на учредителното събрание.
Юридическите лица с нестопанска цел е необходимо да представят следните документи:
 - Легитимно взето решение на компетентният орган, съгласно устава на сдружението/фондацията/читалището за участие в учредително събрание на Местна

Покана
Дата на публикуване: 29.01.2024