Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Община Руен, ще изпълнява Договор № BG05SFPR002-2.003-0058, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г., по Проект „Бъдеще за децата в Община Руен”

Дата на публикуване: 05.12.2023
Последна актуализация: 26.01.2024

 

Община Руен удължава срока за прием на документи за Логопед, Мед. сестра, Педиатър и Стоматолог. Заявления за кандидатстване ще се приемат от 24.01.2024 г. до 30.01.2024 г. (вкл.) в деловодството на Общинска администрация с.Руен, ул. Първи май №18.

 

Конкурс за длъжност: Социален работник


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Руен в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.003-0058-C01 „Бъдеще за децата в община Руен“, по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ – едно лице на трудов договор при пълно работно време. Срок за работа – 25 месеца, но не по-късно от 31.01.2026г.
1. Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Социален работник“:

 • да са физически лица;
 • да притежават висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление социални дейности или друго направление със социална насоченост, педагогически, икономически специалности или други специалности;
 • професионален опит – не се изисква;
 • да познават нормативната уредба в областта на здравните и социалните услуги;
 • да притежават компютърна грамотност;

Ще се счита за предимство:

 • да имат практически опит в работа с деца с увреждания и техните семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца с увреждания, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца с увреждания;
 • да познават спецификата на социалната работа с деца с увреждания и техните родители и др.

2.Необходими документи:

 1. Заявление за кандидатстване
 2. Автобиография (европейски стандарт CV)
 3. Документ за самоличност (за справка);
 4. Копие от документ за придобита образователна степен;
 5. Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство);
 6. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.

3.Описание на длъжността:

 1. Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата и родителите от целевите групи, мотивиране за включване и насочване към подходящите за тях дейности, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им;
 2. Изготвяне на оценка на потребностите от здравно-социални услуги;
 3. Координация на разработването и съгласуването на индивидуалните планове за работа с децата и семействата;
 4. Разработване на механизъм за съвместна работа между специалистите по проекта, медицинските, образователни и социални структури на местно ниво;
 5. Оказване на методическа подкрепа на медиатора, включен в дейностите;
 6. Организиране на провеждането на групова работа с родителите на децата  с проблеми в развитието;
 7. Организиране на индивидуалната работа на специалистите по проекта и изготвяне на графици за провеждането ѝ;
 8. Индивидуално и групово консултиране на  родители относно правата на децата и семействата с увреждания, предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;
 9. Регулярно посещение на домовете на децата с увреждане съгласно индивидуалния им план;
 10. Осъществяване на партньорство със семейството на детето с увреждане;
 11. Координация и организация на дейността и срещите на специалистите, назначените по проекта;
 12. Организация на екипните срещи за изготвяне, актуализация, оценка и  планиране на: оценки на възможностите,  оценки на потребностите, индивидуални планове, както и други документи, които се изготвят в процеса на работата;
 13. Координация на събирането на информация за процесите, свързани с наблюдение и оценка на услугата, както и анализирането ѝ;
 14. Провеждане на наблюдения, анкети, разговори и беседи за проучване на психологическия микроклимат, интересите, потребностите и мотивацията  на потребителите;
 15. Създаване и поддържане на индивидуално досие за всяко дете и семейство, включени в услугата и създаване и поддържане на база данни относно всички потребители по отделните дейности и предоставените им услуги.

4. Начин на провеждане на конкурса:
     Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.
Заявления за кандидатстване ще се приемат от 04.01.2024 г. до 26.01.2024 г. (вкл.) в деловодството на Общинска администрация с.Руен,  ул. Първи май №18
     Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Руен  -  https://ruen.egov.bg
Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация – до 3 работни дни след срока за прием на документите.
Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация.

 За повече информация:
Мехмед Хамид – ръководител на проекта,
с.Руен,  ул. „Първи май“ № 18
телефон за връзка: 0894363664

 

Конкурс за длъжност: Медиатор


ОБЯВЛЕНИЕ
Община Руен в качеството ѝ на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.003-0058-C01 „Бъдеще за децата в община Руен“, по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „МЕДИАТОР“ – едно лице на трудов договор при пълно работно време. Срок за работа – 25 месеца, но не по-късно от 31.01.2026г.
1. Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Медиатор“:
•    да са физически лица;
•    да притежават средно образование;
•    да познават местните уязвими общности в община Руен, техните културни особености, език, традиции и т.н.;
•    професионален опит – не се изисква;
•    да притежават компютърна грамотност.

Ще се счита за предимство:
•    да имат практически опит в работа с деца с увреждания и техните семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца с увреждания, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца с увреждания.
•    
2. Необходими документи:

 1. Заявление за кандидатстване
 2. Автобиография (европейски стандарт CV)
 3.  Документ за самоличност (за справка);
 4. Копие от документ за придобита образователна степен;
 5. Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство);
 6. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.

3.Описание на длъжността:

 1.  Провеждане на работа на терен, включително и чрез посещения на домовете – идентифициране, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество;
 2.  При необходимост участие в посещения в родилните отделения и отделенията по микропедиатрия съвместно с други специалисти от услугата, във връзка със съвместната работа с медицинските екипи;
 3. Участие в организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва;
 4. Участие в оценката на потребностите на конкретните целеви групи – дефиниране на проблемите, конкретните нужди и оплаквания, рисково поведение;
 5. Работа със семейството по отношение на мотивиране за включване на детето и родителите в услугaта под супервизия на социален работник;
 6. Разпространение на обучителни и информационни материали сред целевите групи;
 7. Съдействие за провеждане на информационни срещи за представяне на услугата и мотивиране за включване в услугите по проекта;
 8. При необходимост подпомагане на груповата и индивидуалната работа на останалите специалисти в услугата;
 9. Участие в екипни срещи за изготвяне, актуализация, оценка и планиране на: оценки на възможностите, оценки на потребностите, индивидуални планове, както и други документи, които се изготвят в процеса на работата;
 10. Подпомагане на останалите специалисти в услугата при реализация на дейностите по отношение на връзката „специалист – семейство”;
 11. Подпомагане на провеждането на анкети за проучване на психологическия микроклимат, интересите, потребностите и мотивацията на потребителите под ръководството на социалния работник.

4. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.
Заявления за кандидатстване ще се приемат от 04.01.2024 г. до 16.01.2024 г. (вкл.) в деловодството на Общинска администрация с.Руен, ул.Първи май №18.
Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Руен -  https://ruen.egov.bg
Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация – до 3 работни дни след срока за прием на документите.
Информацията за деня и часа за провеждане на интервю с допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения с провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация и на интернет страницата на Общината.
 

За повече информация:
Мехмед Хамид – ръководител на проекта,
с.Руен, ул. Първи май  № 18
телефон за връзка: 0894363664

 

Конкурс за длъжност: Медиатор

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Програма „Развитие на човешките ресурси“

Проект BG05SFPR002-2.003-0058 „Бъдеще за децата в община Руен ”, процедура BG05SFPR002-2.003 „ Бъдеще за децата “, финансирана по Програма „ Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз

Община Руен в качеството си на бенефициент по проект BG05SFPR002-2.003 -0058 „Бъдеще за децата в община Руен“, по процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА: „МЕДИАТОР“ - едно лице на трудов договор при пълно работно време. Срок за работа - 24 месеца.
1.    Минимални изкисвания за заемане на длъжността „Медиатор“:
•    Да са физически лица;
•    да притежават средно образование;
•    да познават местните уязвими общности в община Руен, техните културни особености, език, традиции и т.н.;
•    професионален опит - не се изисква;
•    да притежават компютърна грамотност.
Ще се счита за предимство:
•    да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването, образованието, предучилищната подготовка или социалното включване на деца и семейства в риск.
2.    Необходими документи:

 1. Заявление за кандидатстване
 2. Автобиография (европейски стандарт CV)
 3. Документ за самоличност (за справка);
 4. Копие от документ за придобита образователна степен;
 5.  Копие на трудова книжка, служебна книжка или друг документ удостоверяващ опита по изпълнение на подобни дейности (ако кандидатът е описал такъв в автобиографията си и това му носи предимство);
 6. Копия от документи за допълнителна квалификация /удостоверения, сертификати за преминати обучения и др./при наличието на такива/.

3.Описание на длъжността:

 1.   Провеждане на работа на терен - идентифициране на децата от целевата група, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, посредничество;
 2.     Участие в организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите, в които участва;
 3.     Участие в оценката на потребностите на конкретните целеви групи, с които работи -дефиниране на проблемите, конкретните нужди и оплаквания, рисково поведение;
 4.     Тясно сътрудничество със специалистите по специфична цел 3.
 5.     Работа със семейството по отношение на мотивиране за участие в услугите;
 6.     Разпространение на образователни и информационни здравни материали сред целевите групи и рискови общности;
 7.     Съдействие за провеждане на информационни срещи за представяне на и мотивиране за включване в услугите по проекта;
 8.     Насочване на потребители до услугата или други здравни институции и организации в общината по препоръка на педиатъра;
 9.     Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта.
 10.     Работа на терен, работа по населените места, посещения в домовете на родителите, йндивидуално информиране и консултиране.
 11.     Организиране на информационни кампании и беседи по населените места за повишаване на здравната култура, индивидуални консултации е деца и родители.
 12.     Информиране на представителите на целевата група (семействата на деца в нужда) за съществуващите услуги в подкрепа на децата, отговорно родителство и др.
 13.     Организиране на различни мероприятия за информиране и предоставяне на знания на представителите на целевата група за превенцията, ползите от профилактиката, отговорното родителство и др.

4. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе на два етапа: подбор по документи и интервю.
Заявления за кандидатстване ще се приемат от 14.12.2023 г. до 28.12.2023 г. (вкл.) в деловодството на Общинска администрация с.Руен, ул. Първи май №18
Обявата и образците на документи са публикувани и на интернет страницата на Община Руен - https://ruen.egov.bg
Списък с допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю ще бъде обявен на Информационното табло в сградата на Общинска администрация - до 5 работни дни след срока за прием на документите.
Информацията за деня и часа за провеждане на интервю е допуснатите до конкурса кандидати, както и всички съобщения е провеждане на конкурса ще бъдат обявени на Информационното табло в сградата на Общинска администрация и на интернет страницата на Общината.
За повече информация:
Мехмед Хамид - ръководител на проекта, с.Руен, ул. „Първи май“ № 18 телефон за връзка: 0894363664

СЪОБЩЕНИЕ

Община Руен, ще изпълнява Договор № BG05SFPR002-2.003-0058, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г., по Проект „Бъдеще за децата в Община Руен”
Проекта ще осигури предпоставки за повишаване на детското благосъстояние.
Целта на проекта е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително в домашна среда, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на рисковете от изоставяне на детето, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето (ЕГД).
Конкретни цели:

 • Здравна профилактика и превенция на болестите при децата;
 •  Подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа;
 • Формиране на родителски умения и подобряване на семейната среда;
 •  Предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции.
 • Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи;
 •  Повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система;
 •  Повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система;
 •  Намаляване на детската бедност и социалното изключване.


За изпълнение на проекта ще бъдат наети екип от специалисти- медицински сестри, медиатори, социален работник, педиатър, логопед, психолог, рехабилитатор, стоматолог и педагог.За осъществяването на мобилната работа ще бъде назначен шофьор.
Проектът допринася за изпълнението на Специфична препоръка 4 за 2019 г. :„...Да предприеме мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги...“ и Специфична препоръка 2 за 2020 г. „Да осигури подходяща социална закрила.“ Проектното предложение изцяло съответства на приоритетите и целите на ПРЧР 2021-2027 г., а именно Приоритет 2: „Социално включване и равни възможности“, Специфична цел 2 - „Насърчаване на социално-икономическата интеграция на маргинализираните общности като ромите“ и Специфична цел 3: „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“.


БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА РУЕН ДОГОВОР BG05SFPR002-2.00-0058 СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА: 391 163,12 лева.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 26 месеца.

Съобщение
Дата на публикуване: 05.12.2023