Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Сключен договор по проект № BG-RRP-1.007-0218-C01 и наименование „Модернизация на образователната среда в СУ „Димитър Полянов”, УПИ IV-497, кв.41 по плана на село Трънак, общ. Руен, област Бургас” от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Дата на публикуване: 26.01.2024
Последна актуализация: 26.01.2024