Z6_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12G32
Z7_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2112

Община Руен стартира прием на заявления-декларации на кандидат-потребители по проект „Топъл обяд за хората в нужда в Община Руен“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, процедура BG05SFPR003–1.001 „Топъл обяд“

Дата на публикуване: 04.05.2023
Последна актуализация: 27.07.2023


Във връзка със сключен Административен договор № BG05SFPR003-1.001-0249-C01 от 26.04.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, процедура BG05SFPR003–1.001 „Топъл обяд“ между Община Руен и Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“, стартира прием на заявления-декларации на кандидат – потребители по Операция BG05SFPR003–1.001 „Топъл обяд“, Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс.
Предоставянето на „Топъл обяд“ (вкл. супа, основно ястие и хляб и поне веднъж седмично десерт) е предвидено да се реализира за периода от 03.07.2023 г. до 30.09.2025 г., в работни дни и има за цел да се осигури здравословна, разнообразна и питателна топла храна за обяд на хора, които не са в състояние сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава.
В допълнение ще се предоставят и съпътстващи мерки, съответстващи на конкретните нужди на представителите на целевите групи. Съпътстващата подкрепа ще е свързващ елемент, осигуряващ допълняемост с другите програми, реализирани от общините или доставчици на социални услуги, които да оказват необходимата помощ и подкрепа в дългосрочен план.
Заявления-декларации могат да се подават от всички кандидат-потребители, попадащи в целевите групи, определени за допустими по Операция „Топъл обяд“, съгласно Наредба № РД-06-53 от 17.09.2021 г., а именно:
-    лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
-    лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
-    лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
-    лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
-     скитащи и бездомни лица;
Лицата, отговарящи на условията и желаещи да получават „Топъл обяд“ попълват Заявление – декларация (Приложение 1) и Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (Приложение 6).

Всяко подадено заявление подлежи на проверка от Дирекция социално подпомагане – Руен за принадлежност към допустимите целеви групи.
Документите за кандидатстване могат да се получат от Кметствата по населените места на територията на Община Руен и от стая № 36, ет. 3 в Административната сграда на Община Руен на адрес: с. Руен, п.к. 8540, ул. Първи май“ № 18.
Документите за кандидатстване се предоставят (на хартия) и приемат всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. в стая № 36, ет. 3 в Административната сграда на Община Руен на адрес: с. Руен, п.к. 8540, ул. Първи май“ № 18.
Приемането на заявления започва от 02.05.2023 г. и продължава през цялото време на изпълнение на дейностите по проекта.
Необходимите документи могат да бъдат свалени в електронен вариант от прикачените файлове към това съобщение или да получите на място в стая № 36, ет. 3 в Административната сграда на Община Руен на адрес: с. Руен, п.к. 8540, ул. Първи май“ № 18 и от Кметствата по населените места на територията на Община Руен.

Телефон за допълнителна информация: 0886825817 - Фирдес Осман (координатор на проекта).

Прикачени файлове:
- Заявление-декларация по образец – Приложение № 1
- Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация – Приложение 6