Z6_PPGAHG800P73606SDNMK7ILV24
Z7_PPGAHG800P73606SDNMK7ILVI2

Защита на подаващите сигнали по Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Дата на публикуване: 23.05.2023
Последна актуализация: 31.01.2024

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ
/Съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения, обн., ДВ, бр. 11 от 2.02.2023 г., в сила от 4.05.2023 г./
 
Сигнал за нарушение или установена опасност от извършване на нарушение могат да се подават писмено или устно до г-жа Паолиана Маринова, отговорно лице за разглеждане на сигнали в Община Руен.  

Как може да подадете сигнал за нарушение.

    Може да подадете писмен сигнал чрез попълване на формуляр по образец, по някой от следните начини:  

  1.  Лично, на отговорното лице;
  2. Чрез кутия за лично подаване на сигнали, поставена в Център за Административно обслужване
  3. Чрез електронна поща, с адрес: p.marinova@ruen.egov.bg;

* Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават. При подаване по електронен път, формулярът се подписва с квалифициран електронен подпис.

 

    Може да подадете устен сигнал на телефон  05944 6233  вътр.134  включително чрез система за гласови съобщения, или чрез лична среща с отговорното лице, която сте уговорили предварително на посочения телефон.
       В тези случаи отговорното лице ще попълни данните във формуляра по образец и ще Ви даде възможност да проверите, коригирате и да се съгласите с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра като ги подпишете.

 

*Към сигнала може да приложите всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените от Вас твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

 

     ! Следва да попълните всички данни във формуляра.


*В случай, че сигналът не отговаря на някое от изискванията, отговорното лице ще Ви изпрати съобщение за отстраняване на допуснатите нередности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него ще Ви бъдат върнати.

 

! Не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали, както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години.
 

Формулярът може да изтеглите ТУК или да се обърнете за съдействие към отговорното лице по разглеждане на сигнали.

 

Заповед ВП и дл лице
Дата на публикуване: 23.05.2023