Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KM4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CB4

Селско стопанство и гори

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Селско стопанство

Селското стопанство е традиционна икономическа дейност за всички населени места в община Руен, като остава основен отрасъл и източник на доходи и поминък в селата. Общината разполага с добри природо-климатични условия и подходящи ресурси за развитие на земеделието и животновъдство. Стратегическото й местоположение спрямо голям консумативен център (град Бургас), създават добри възможности за реализация на селскостопанската продукция. Община Руен е специализирана в производство на зърнено-житни култури, овцевъдство, птицевъдство, говедовъдство и пчеларство.

Поземлените ресурси са основен фактор за развитие на земеделието. Земеделските земи са с обща площ 304 217 дка и съставляват 44,1% от площта на общината. Обработваемите площи са 269 983 дка, което е 89% от земеделските земи. Поливните площи са 3 740 дка.

По данни на Общинската служба по земеделие 49,67% от териториите в землищата на общината се използват предимно за нуждите на селското стопанство, 50,02% за нуждите на горското стопанство и 0,31% са населените места. Най-голям относителен дял в община Руен заемат териториите държавна частна собственост – 49%, следвани от земите частна собственост – 29% и общинска частна собственост – 12%. Останалите територии се разпределят между публична държавна и общинска публична собственост, земи на юридически лица, на религиозни организации, смесена собственост, на чуждестранни лица и стопанисвани от общината

Земеделските земи, гори и неземеделски земи на територията на община Руен към 2019 г. възлизат на 570087 декара, от които с начин на трайно ползване „нива" – 131681 дка или 23% и „изоставена нива" – 14%. Пасищата и мерите са 32716 дка или 6%, ливадите – 1282 дка (0,2%). С начин на трайно ползване овощна градина са 6875 дка, лозята са 8107 дка, а другите трайни насаждения – 2072 дка.

Според категорията на земята в община Руен преобладават площите четвърта, пета и шеста категория (30%), няма земи първа и втора категория, а трета са около 6%. Около 50% от земята не е категоризирана.

Към 2019 г. в община Руен са регистрирани 1 094 земеделски производители и 20 броя земеделски кооперации и едри земеделски стопанства.

Най-много земеделски площи в община Руен се засаждат с мека пшеница, ечемик и маслодайна рапица. Значителни площи се използват за отглеждане на зеленчукови култури, предимно картофи, пипер, домати, фасул и леща.

В община Руен са налице подходящи условия за развитие на биологично земеделие и по този начин покачване на себестойността на продукцията и откриване на нови пазари

Броят на отглежданите животни в община Руен се запазва относително постоянен през последните години.

Горско стопанство

Горските ресурси в община Руен са едно от най-големите ѝ природни богатства. От една страна, те са суровина за развитие на дървопреработваща и мебелна промишленост, а от друга, създават условия за развитието на туризма. Именно поради тази причина, тяхната устойчива експлоатация и съхранение са от ключово значение за общината.

Горският фонд заема 52% от територията на община Руен. Държавният горски фонд се управлява от Държавно горско стопанство „Айтос", в структурата на РДГ – Бургас. Малка част попада и в обхвата на ТП ДЛС „Несебър". Основните приходи идват от продажбата на дървесина и от организирания ловен туризъм. За поддържането на екоравновесие и биоразнобразие ежегодно се извършват редица мероприятия, свързани със залесяване на горски територии и разселване на дивеч.

Общата горска площ на територията на община Руен е 35122 ха, от които 94% държавен горски фонд, 5% общински гори и 0,73% гори на физически лица. Останалите гори са на юридически лица, МОСВ, Басейнова дирекция и религиозни организации.

Общата лесистост на територията на община Руен е 45%, което е над средната за страната

Количеството на ползваната дървесина от горския фонд на територията на община Руен намалява през последните години от 56132 куб. м. през 2016 г. на 51699 куб. м. през 2018 г. Общо за периода са добити 162819 куб. м. или по 54 273куб. м. средно на година. За периода 2016-2018 г. в общината има 40 дка залесяване на нови гори.

Общинският горски фонд е 1507 ха, на основание приет и утвърден ГСП-горскостопански план през 2014 г. За периода 2014-2020 година в общинския горски фонд са извършени следните мероприятия - добив на дърва за огрев за собствени нужди и продажба на добита дървесина на около 16 000 пространствени кубически метра.

На територията на общината има 4 броя дървообработващи и преработващи предприятия и 11 броя складове – площадки за продажба на дърва за огрев. Площадките за производство на дървени въглища са две, пунктовете за изкупуване и преработка на гъби също са два, а за изкупуване на билки един.

Горите са източник освен на дървесина и на много ценни ресурси - билки, горски плодове, гъби и др., които могат да бъдат използвани за организиране на дребни производства, осигуряващи заетост на ниско квалифицирани работници.