Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KH2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121C5

Спорт и младежки дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Привличането и задържането на младите поколения за живот и работа в малките населени места и общини са приоритет на националната демографска политика за новия програмен период 2021-2027 г. Тенденциите в демографските процеси и изменението в броя и основните структури на населението оказват силно негативно влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, здравноосигурителна и системата за социална защита. Демографските събития се отразяват до голяма степен върху развитието на икономическата и социалната среда.

Младежите са около 33% от жителите на община Руен. По информация на НСИ към края на месец декември 2019 г. общият брой на децата и младежите е 9183 души, в т.ч.: на възраст от 0 до 14 – 4678, и от 15 до 29 – 4505.

Демографските показатели, свързани с развитието на населението на община Руен, не се отличават съществено от тези за страната. Наблюдава се миграция, насочена предимно към големите икономически центрове на страната и чужбина. Миграционните потоци са разпределени на две части. Основната, първа част е представлявана от млади хора с нисък образователен статус, заминаващи за чужбина, за да извършват нискоквалифициран труд. Пренебрежимо малка като брой, но не и по значение е втората част, представлявана от подрастващи и млади хора, които продължават образованието си, като след завършването му се реализират на пазара на труда в големите икономически центрове на страната.

Все още липсва практика работодателите да инвестират в обучението и квалификацията на младите работници и служители и след това да им осигуряват работа. Голяма част от работещите млади хора са демотивирани от заплащането и условията на труд в местните предприятия и административни структури. Те са ресурс за сивата икономика и са принудени да приемат временна или неквалифицирана работа, дори и да притежават образователен ценз, тъй като специалностите им не са конкурентни към изискванията на пазара на труда. Макар, че информационните технологии навлизат сериозно в бита и в работата, достъпът до информация на младите хора в община Руен е различен.
В общинския център и някой от по-големите населни места, чрез читалищата и училищата се осигурява безплатен достъп до интернет, но компютрите и мрежата се използват повече с развлекателни, отколкото с образователни цели.

Относно професионалното развитие на младите хора в общината вече са създадени политики, подпомагащи кариерната им ориентация, което облекчава включването им в системата на трудовата заетост. Необходимо е да се положат усилия относно плавното преминаване на младите хора от учебната скамейка към пазара на труда чрез разширяване на програмите за стажове и практики в реалния сектор и дуална форма на обучение по повече специалности.

Много млади хора в Руен участват в спортни клубове, танцовите състави и други творчески групи. Училищата и читалищата си остават естественото място за образователни и възпитателни дейности с младите хора.

Основният и най-популярен спорт в общината е футболът. Спортната инфраструктура в община Руен е концентрирана в общинския център с.Руен и три от най-големите села – Люляково, Просеник и Планиница, където има изградени и функциониращи стадиони. Състоянието им е относително добро, но е необходимо да се инвестира за модернизиране на съоръженията. В с.Руен функционира зала за борба. Към училищата в общината има физкултурни салони. В голяма част от населените места са изградени детски и спортни площадки, които се ползват от всички жители на общината.

В териториален аспект спортните клубове са разположени равномерно в различните части на общината. Като допълнителна възможност за спорт могат да се използват училищните салони и игрища, но при тях достъпът на външни лица е силно ограничен.

На територията на Общината има регистрирани 8 спортни клуба:

  • „Спортен клуб по борба Руен" - с.Руен
  • "Футболен клуб Балкан 1980" - с.Планиница
  • "Футболен клуб Бяла река"  – с.Зайчар
  • „Футболен клуб Сокол-2008" – с.Ябълчево
  • „Футболен клуб Липа" – с.Череша
  • „Футболен клуб Барселона" – с.Просеник
  • "Футболен клуб Балкан 2009" – с.Добра поляна
  • „Футболен клуб Люляково-Нурсан" – с.Люляково

Някой от спортните клубове имат отбори в различните възрастови групи. Спортния календар на общината обхваща всички възрастови групи.

Община Руен предоставя помещения за ползване от спортни клубове, които искат да развиват дейност и пълно съдействие за популяризирането на спортовете в училищата и детските градини. Ежегодно в общината се организират различни спортни мероприятия и състезания.