Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHR0
Z7_PPGAHG800P2Q70QTAILAS840F1
Z7_PPGAHG800P2Q70QTAILAS840F3

Бюджет и финансови отчети

Дата на публикуване: 08.09.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

В отдел „Бюджет, финанси и човешки ресурси“  в областта на бюджета и финансите, се осъществяват следните дейности и функции:

1. организиране разработването, приемането и актуализацията на общинския бюджет по пълна бюджетна класификация;
2. изготвяне на бюджетна прогноза за следващите периоди;
3. оказване на методическа помощ по разработването и изпълнението на бюджета на всички бюджетни звена прилагащи системата на делегиран бюджет и кметства в общината;
4. изготвяне на финансови анализи за изпълнението на бюджета и предложения по финансови проблеми възникнали при упражняването му;
5. наблюдение за законосъобразното изразходване на бюджетните средства от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и докладва за констатираните нарушения на кмета на общината.
6. подготвяне на отчетите за касовото изпълнение на бюджета по образец на Министерството на финансите, в частта му за плана и натуралните показатели;
7. упражняване на контрол за своевременното внасяне на събраните суми от такси и услуги в приход на общинския бюджет;
8. подготвяне на предложения до общинския съвет за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги по чл. 9 от ЗМДТ и Наредбата за местните данъци
9. разработване на план-сметките и калкулациите на разходите при определяне размерите на местните такси и цени на услуги, предоставяни от общината;
10. изготвяне и изпращане на съобщения на задължените лица за дължимите към общината суми;
11. подготвяне на предложения до Общински съвет за размера на средните брутни заплати на работещите в бюджетната сфера и уведомява бюджетните звена за решенията на Общински съвет;
12. приемане на писма, сигнали и запитвания на ръководителите на бюджетни звена, свързани с бюджетната и финансова дисциплина и осъществява връзка с висшестоящи органи за компетентни отговори;
13. подготвяне на договорите за възлагане управление на ръководителите на общински дружества и възнаграждението им;
14. оказване на съдействие на Сметна палата, Агенция за държавна финансова инспекция и други.