Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CO2
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S85

Банкови сметки

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Банкова сметка и кодове за вид плащане на местни данъци и такси – община Руен

Банкова сметка:

„Алианц банк България“ АД, офис Айтос ,

IBAN: BG57BUIN95618400507652 ; BIC: BUINBGSF .

  1. 442100 – данък върху недвижимите имоти;
  2. 442400 – такса битови отпадъци;
  3. 442300 – данък върху превозните средства;
  4. 442500 – данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин;
  5. 442800 – туристически данък;
  6. 441400 – патентен данък;
  7. 448007 – такса административни услуги;
  8. 443400 – други данъци;
  9. 442200 – данък върху наследствата.
  10. 446500 - глоби, санкции и неустойки, нак. Лихви, обезщетения и начети