Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3LEV7
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3LUG0
Заседания Решения

Комисия по законност, обществен ред, граждански права, молби и жалби

Дата на публикуване: 28.04.2022
Последна актуализация: 25.02.2024
  1. Димо Иванов Ангелов  - Председател
  2. Семра Алиосман Неджиб  - Зам.-Председател
  3. Севинч Рамадан Смаил  - член
  4. Ерол Расим Камбер - член
  5. Мустафа Халил Азис - член