Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K90
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S6

Култура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Културата е един от факторите за устойчиво развитие и съхраняване на духовността на населението. В община Руен се осъществяват дейности за развитие и закрила на културата, като се съчетават държавните изисквания с местните условия, културни специфики и традиции.

Основните културни дейности, развивани в общината са: читалищна, библиотечна, музейна и религиозна. За тяхното осъществяване е изградена съответната инфраструктура и функционира добре изградена мрежа от културни институти и организации.

Културната инфраструктура в община Руен е представена от 21 народни читалища, които са основните средища на културното развитие и духовното обогатяване на населението. Те продължават да развиват културно-просветна и художествена самодейност и да организират творческите занимания на постоянно действащи групи за певчески, танцов и автентичен фолклор, кукерска група, клубове и музейни сбирки.

Една от основните дейности на читалищата е библиотечната. Библиотечният им фонд е значителен, но има нужда от обновяване и допълване.

Във всички читалища се развива самодейна дейност (музикална, танцова, фолклорна, образователно-просветна). Целта на читалищата е да задоволяват потребностите на населението, свързани с: развитие и обогатяване на културния живот; запазване на българските обичаи и традиции; разширяване знанията на населението и приобщаването им към ценностите на науката, изкуството и културата; възпитаване и утвърждаване на национално самосъзнание.

Културно-просветните дейности, които се развиват на територията на общината, се организират от народните читалища. Във всички населени места се честват националните празници, обичаи и се провеждат традиционните годишни събори. За всички надарени и талантливи деца има сформирани групи по изкуства и танци, като целта е да се работи за културното им възпитание и да се организира и осмисля свободното им време, извън учебните занятия.

Съхраняването на читалищата е важно, тъй като те остават средища на културната и просветна дейност, особено в по-малките населени места и позволяват развитието на талантите и съхраняването на традициите.

В Културния календар на Община Руен ежегодно са включени и празниците: Национален празник на Република България - 3-ти март, Денят на славянската писменост и на българската просвета и култура - 24 май и Денят на народните будители - 1-ви ноември. Честват се още Трифон Зарезан, 1-ви март, Международният ден на жената – 8-ми март, Тодоровден, Великден, Коледа и Нова година.

 

Списък на читалищата в Община Руен

 

Културен календар на Община Руен за 2023 г.