Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KA7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C37

Туризъм

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Единна система за туристическа информация - ЕСТИ

Информация относно Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) на сайта на Министерство на туризма

Туризъм

Община Руен разполага с неусвоен потенциал за развитие на разнообразни форми на туризъм:  културно-  исторически, поклоннически, екологичен, орнитоложки, селски, рекреационен, риболовен и др. Географското разположение и природно-климатичните ресурси благоприятстват развитието на рекреацията и туризма – екологично чиста и живописна природа, наличие на природни забележителности (скални феномени, защитени зони с богата флора и фауна), културно-исторически ресурси, местен бит, култура и традиции с туристически потенциал.

В Община Руен има малко места за туристическо настаняване и подслон и като цяло базата е с ограничен капацитет.

Скалният феномен връх „Коджа кая“ предизвиква голям туристически интерес. Той е с височина 597 метра и се разпростира между селата Снежа, Ясеново и Билка. Намира се на разстояние 8 км от общински център село Руен. Природната забележителност е с площ 8,6 ха. За върха се тръгва по един приказен туристически маршрут от село Билка, който води до Трите каи, най-големият от които е „Коджа кая". Върхът доминира с височината си над цялата околност. От него има величествен панорамен изглед носещ усещането за полет над всичко земно и познато.

На северозапад от върха се вижда цялата долина на река Луда Камчия до язовир Цонево, а на изток към курортните комплекси по Черноморското крайбрежие.

Намира се също и в непосредствена близост до международния пешеходен маршрут Ком-Емине, по билото на Източна Стара планина. От няколко години се организира първият в България ултрамаратон с автономно участие, където се включват над 400 човека.

Друго интересно за туристите скално геоморфоложко образувание е „Професора”, наподобяващо антропографска глава на професор, намира се в землището на с. Добромир, община Руен.

Скално образувание „Костенурката”, чийто очертания много наподобяват форма на костенурка и за това се нарича така. Високо е 250 метра с площ 1,0 ха и се намира в землището на село Снежа, община Руен.

Местност „Добровански гъби“ – скален мегалит и част от огромен светилищен комплекс, създаден около 15000 г. пр.н.е. от жреците и майсторите на египетската владетелка Хатшепсут Мааткара. Представляват причудливи скални обазувания, които се намират на около 10 км от село Сини рид в Източна Стара планина. Името на тази интересна природна забележителност идва от изчезналото вече село Доброван. Трите скални образувания имат формата на гигантски гъби и са разположени в редица на около 10 метра една от друга. Най-красива и голяма е средната гъба, висока около 4 метра, толкова е и диаметъра й. Доброванските гъби са обявени за природна забележителност през 1973 година.

Местност „Свинска глава“ – скален феномен обявен за природна забележителност през 1974 г. Обхваща площ от 0,5 ха. Очетанията на скалното образувание наподобяват фигура на свинска глава и се е формирало в красивата местност „Затворения камък". Намира се на юг от скалния феномен „Чудните скали".

На територията на община Руен се намират общо 16 пещери, които не са социализирани и пригодени за туристически посещения. Най-дългите са: „Голямата пещера" – с. Ясеново (91 м.); „Терзийската пещера" – с. Добромир (84 м.) и „Вълча дупка" – с. Рупча (51 м.).

В община Руен са създадени следните екопътеки:

  • Екопътека с. Руен – с. Снягово по билото на „Мандра баир" до туристическа хижа „Луда Камчия". 
  • Екопътека с. Топчийско - красивата местност „Кьоклюка“ до скалното образувание „Чудните скали". В близост до „Кьоклюка" се намират природните забележителности от скални образувания – „Професора", „Свинската глава" и „Костенурката".
  • Екопътека с. Припек – по поречието на река Елешница до красивия скален масив „Ярмаз кая"
  • Екопътека хижа „Луда Камчия“ по поречието на река от местно значение „Айваджик дере“ до с. Люляково.

Еко-туризмът в общината може да се разнообрази освен с пешеходни маршрути и еко-пътеки с наблюдение на птици и редки и защитени видове растения и животни. В общината се срещат редките защитени видове растения - червен божур, лечебна иглика, бодлив залист, кисел трън, белоцветен дебелец и други. Орнитофауната е представена от ценните видове – бял и черен щъркел, скален и малък орел, бухал, сова, ястреб, сокол и др. Привлекателно е дивечовото разнообразие – дива свиня, сърна, благороден елен, заек, вълк, чакал, лисица, бялка, язовец и др.

Богатите водни ресурси – реки и язовири на община Руен също са потенциал за развитие на туризъм – създаване на зони за пикник и рекреация, риболов и приключенски туризъм (палаткови лагери и др.)

Руен е район с древна история. На територията на общината са открити много археологически обекти от времето на траки и римляни, описани подробно в т. 1.6. Културно-историческо наследство на настоящия План за интегрирано развитие на общината.

В община Руен са идентифицирани 47 недвижими културни ценности като 19 са с категория „национално значение". Концентрацията на НКЦ с категория „национално значение" в териториалния обхват на общината е три пъти над средното за общините в България.

Културното наследство в общината е концентрирано в югоизточната част на общината в населените места – Ябълчево, Руен, Просеник, Преображенци, Шиварово и Вресово.

Религиозни обекти на територията на общината с потенциал за развитие на религиозен туризъм са: Манастир „Св. Йоаким и Анна" – с. Люляково, Параклис „Св. св. Йоаким и Анна", Джамия с медресе, Църква: "Св. Успение Богородично", разположени в с. Люляково, както и Джамия - с. Сини рид, Църква „Св. Константин и Елена" – с. Преображенци, Църква „Св. Архангел Михаил" - с. Дъскотна, Джамия - с. Каравельово, Джамия - с. Разбойна. Концентрацията на едно място на различни религиозни храмове показва религиозното и културното многообразие в общината и възможността за развитие на религиозен туризъм и поклонничество.

Храм „Св. Вмчк Георги Победоносец" в село Руен е построен през 2018 г. в памет на Св. Вмчк Георги Победоносец, който е смятан за покровител на селището. Храмът впечатлява със своята архитектура и е изписан от единствените съвременни зографи. Иконостасът е изработен от дряновски майстор.

Интересен за туристически посещения религиозен храм „Св. Йоаким и Анна", който се намира на около 3 км северно от с. Люляково, община Руен. Според местните предания той е вдигнат върху основите на средновековен манастир, в който е завършил дните си като скромен монах покръстителят на България Княз Борис I.

Интерес представляват и Чешмите в Руенско - символ на традиционното отношение на местното население към водата и природата- напр. Бабина момина чешма (с. Вресово], Трескавата чешма. Дяволската чешма- край ждрелото на Шиваровска река над която се намират останки от охранителна крепост „Дяволското кале". Дяволското кале е най-старото населено място може би от римско време.

Разнообразието на дивеч в района е предпоставка за развитие и на ловен туризъм. В района има изградена туристическа инфраструктура за развитието на ловен туризъм, например ловна база „Гермето", общинската хижа „Народен юмрук" край с. Топчийско и хижа „Меджик лайф", край с. Дропла. Потенциалът за развитие на туризма на територията е свързан предимно с възраждане на лозарството, винарството, селски и еко-туризъм, риболов, лов и фотолов.