Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LO4
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L42

Инвестиции

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Привличането на инвестиции е ключов инструмент за увеличаване на местния икономически потенциал, повишаване конкурентоспособноста на съществуващите и създаване на нови предприятия и активизиране на пазара на труда, насочено към разкриването на нови и устойчиви работни места в община Руен.

Съгласно нормативните изисквания на Чл.11. от Закона за насърчаване на инвестициите /ЗНИ/, Кметът на общината осигурява провеждането на политиката за насърчаване на инвестициите на територията на общината при разработването и изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината /ПИРО/ и на програмата за реализирането му. Това налага включването в ПИРО на мерки за насърчаване на инвестициите, които да съответстват на разпоредбите на Закона за насърчаване на инвестициите, Правилника за неговото прилагане и на Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение и издаване на сертификати за инвестиция клас В.

Основните цели, които се поставят с прилагането на мерките за насърчаване на инвестициите са:
1. повишаване конкурентоспособността на икономиката на територията на община Руен, чрез насърчаване на инвестициите за научни изследвания, иновации и технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност, при спазване принципите на устойчивото развитие;
2. подобряване на инвестиционния климат;
3. създаване на нови работни места;
4. стимулиране развитието на местния бизнес, чрез привличане на инвеститори и подпомагане дейността на фирмите, които развиват дейност на територията на общината.