Z6_PPGAHG8009D07060JENEGE1H06
Z7_PPGAHG8009D07060JENEGE1HK5

Постоянни комисии

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Комисия по финанси и бюджет и икономически дейности

 1. Хасан Абдурахим Хасан - председател
 2. Хасан Шерафетин Хасан - зам. председател
 3. Севдали Ереджеб Юмер - член
 4. Ахмед Исух Ахмед - член
 5. Хава Мехмед Шабан - член

Комисия по здравеопазване, образование, култура, спорт, социална политика и вероизповедания

 1. Нуртен Мустафова Османова - Председател
 2. Исмаил Джемал Юмер  - Зам.-Председател
 3. Зиля Мустафа Читак   - член
 4. Мехмед Неджатин Хюсеин  - член
 5. Неджиб Мехмед Акиф  - член

Kомисия по законност, обществен ред, граждански права, молби и жалби

 1. Димо Иванов Ангелов  - Председател
 2. Семра Алиосман Неджиб  - Зам.-Председател
 3. Севинч Рамадан Смаил  - член
 4. Ерол Расим Камбер - член
 5. Мустафа Халил Азис - член

Комисия по общински планове, стратегии, оперативни програми и международно сътрудничество

 1. Неджмие Фахредин Салим - Председател
 2. Асен Асенов Михалев   - Зам.-Председател
 3. Ахмед Хюсеин Ахмед  - член
 4. Емин Хюсеин Емин - член
 5. Али Басриев Алиев  - член

Комисия по общинска собственост, управление на собствеността и стопански дейности

 1. Айтен Бехчет Ибрям - Председател
 2. Ерол Адем Ахмед   - Зам.-Председател
 3. Хасан Шерафетин Хасан  - член
 4. Асен Асенов Михалев - член
 5. Хюсеин Али Мехмед  - член

Комисия по устройство на територията,инвестиционни дейности и екология

 1. Мехмед Мехмед Мехмед - Председател
 2. Мехмед Аптраман Мехмед - Зам.-Председател
 3. Семра Алиосман Неджиб - Член
 4. Исмаил Джемал Юмер - Член
 5. Емурла Ерол Емурла - Член

Комисия по горско и селско стопанство, търговия и транспорт

 1. Нури Ахмед Осман - Председател
 2. Шемси Ебазир Мустафа - член
 3. Ахмед Хюсеин Ахмед - член
 4. Ерол Адем Ахмед - член

Комисия по закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

 1. Мехмед Неджатин Хюсеин - Председател
 2. Севдали Ереджеб Юмер - член
 3. Мехмед Мехмед Мехмед - член