Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3LE03
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3LEG7
Заседания Решения

Комисия по горско и селско стопанство, търговия и транспорт

Дата на публикуване: 29.04.2022
Последна актуализация: 25.02.2024

Нури Ахмед Осман - Председател
Шемси Ебазир Мустафа - член
Ахмед Хюсеин Ахмед - член
Ерол Адем Ахмед - член