Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Населени места

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 31.01.2024

село Руен
Кмет на община: Ахмед Мехмед
тел.:059446233,
e-mail:ruen@ruen.egov.bg

 

село Билка
кмет : Мехмед Мустафа
тел.:059463020,
е-mail:bilka@ruen.egov.bg

 

село Вишна
Кмет: Мехмед Исмаил
тел. 059492287,
е-mail:vishna@ruen.egov.bg

 

село Вресово
кмет : Мустафа Мустафа
тел.:059432263,
е-mail:vresovo@ruen.egov.bg

 

село Добрa поляна
кмет:Али Ахмед Али
Тел.:059482202,
e-mail:d.polyana@ruen.egov.bg

 

село Добромир
кмет:Мехмед Мехмед Смаил
Адрес: ул.Чудни скали  10
тел.:059452380,
e-mail:dobromir@ruen.egov.bg

 

село Дропла
кмет: Назмие Ибрахим Хюсеин
тел.: 059400437,
е-mail:dropla@ruen.egov.bg

 

село Дъскотна
кмет: Айдън Шерафедин Читак
Адрес: ул. Н.Й. Вапцаров  8
тел.: 059400233, 316
е-mail:daskotna@ruen.egov.bg

 

село Заимчево
кмет: Гюлсюм Нури Хюсеин
тел.: 059404331
е-mail:zaimchevo@ruen.egov.bg

 

село Зайчар
кмет: Мустафа Осман Ходжа
тел.: 059405365
е-mail:zaychar@ruen.egov.bg

 

село Kаменяк
кмет: Юсуф Якуб Юсуф
тел.: 059484210
е-mail:kamenyak@ruen.egov.bg

 

село Kаравельово
кмет: Лятиф Мустафа Хълми
тел.: 059462061
е-mail:karavelyovo@ruen.egov.bg

 

село Листец
кмет: Ахмед Тахир Муса
тел.: 059422064
е-mail:listec@ruen.egov.bg

 

село Люляково
кмет: Добрин Бончев Стоянов
Адрес: ул. Васил Левски  36
тел.: 059422030, 2027
е-mail:lulyakovo@ruen.egov.bg

 

село Мрежичко
кмет: Хюсеин Хасан Мехмед
тел.: 059486260
е-mail:mrejichko@ruen.egov.bg

 

село Планиница
кмет: Сейдар Исмаил Зекерие
Адрес: ул. Дунав 28
тел.: 059492325
е-mail:planinitsa@ruen.egov.bg

 

село Подгорец
кмет: Адем Юсеин Мехмед
тел.: 059407463
е-mail:podgorec@ruen.egov.bg

 

село Преображенци
кмет: Сейфула Джемал Мустафа
тел.: 059446472
е-mail:preobrajenci@ruen.egov.bg

 

село Припек
кмет: Шевкед Рашид Якуб
тел.: 059407362
е-mail:pripek@ruen.egov.bg

 

село Просеник
кмет: Стоян Тодоров Добрев
Адрес: ул. Стара Планина 24
тел.: 059472324 2334
е-mail:prоsenik@ruen.egov.bg

 

село Разбойна
кмет: Хатче Осман Шевкед
тел.: 059406210
е-mail:razboyna@ruen.egov.bg

 

село Речица
кмет: Фатме Лятиф Хасан
тел.: 059403233
е-mail:rechica@ruen.egov.bg

 

село Роджден
кмет: Гьокчен Али Христем
тел.: 059407516
е-mail:rojden@ruen.egov.bg

 

село Рудина
кмет: Мустафа Фикри Сакин
тел.: 059407519
е-mail:rudina@ruen.egov.bg

 

село Рупча
кмет: Емине Али Ахмед
тел.: 059422117
е-mail: rupcha@ruen.egov.bg

 

село Ръжица
кмет: Айтен Мурад Али
Адрес: ул. Дунав 2Б
тел.: 059408272
е-mail: rajica@ruen.egov.bg

 

село Сини рид
кмет: Сабри Илияз Хасан
тел.: 059407328
е-mail: sinirid@ruen.egov.bg

 

село Скалак
кмет: Мустафа Мехмед Бекир
Адрес: ул.Първи май  27А
тел.: 059412220
е-mail: skalak@ruen.egov.bg

 

село Снежа
кмет: Адем Алиосман Хюсеин
тел.: 059404232
е-mail: sneja@ruen.egov.bg

 

село Снягово
кмет: Зюлфет Ереджеб Юмер
тел.:059483224
е-mail: snyagovo@ruen.egov.bg

 

село Соколец
кмет: Ерол Закир Мехмедемин
тел.: 059462019
е-mail: sokolec@ruen.egov.bg

 

село Средна махала
кмет: Мустафа Неждет Мустафа
тел.: 059482401
е-mail: s.mahala@ruen.egov.bg

 

село Струя
кмет: Мехмед Хасан Халил
тел.: 059464020
е-mail: struya@ruen.egov.bg

 

село Топчийско
кмет: Юсуф Мехмед Юзеир
Адрес: ул.Средна гора  49
тел.: 059485212
е-mail: topchiysko@ruen.egov.bg

 

село Трънак
кмет: Фатме Осман Мехмед
Адрес: ул.Хан Аспарух  15
тел.: 059462080 2063
е-mail: tranak@ruen.egov.bg

 

село Череша
кмет: Юксел Илиязов Шюкриев
Адрес: ул.Бяла река  23
тел.: 059409210
е-mail: cheresha@ruen.egov.bg

 

село Шиварово
кмет: Осман Смаил Хюсеин
тел.: 059432385
е-mail: shivarovo@ruen.egov.bg

 

село Ябълчево
кмет: Ибрям Али Ибрям
тел.: 059446357
е-mail: yabalchevo@ruen.egov.bg

 

село Ясеново
кмет: Шабан Ереджебов Хюсеинов
тел.: 059404233
е-mail: yasenovo@ruen.egov.bg