Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CK1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12S46

Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Настоящите правила за организация на административното обслужване в община Руен, наричани по-нататък правилата, уреждат: 

  1. взаимодействието на структурите на общината при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия.

  2. организацията на работата в общината по приемане, регистриране, разпределение и разглеждане на заявления/искания за административни услуги, жалби, протести, сигнали, предложения, и запитвания на физическите и юридическите лица;

  3. организацията по предоставяне на електронни административни услуги и вътрешни електронни административни услуги;

  4. извършването на периодичен анализ за необходимостта и/или ефективността от прилагането на картови плащания, внедряването и прилагането на различни начини за плащане, информирането и насърчаването на потребителите за използването им и за извършването на контрол на тези дейности.

Вътрешните правила за условията и реда за осъществяване на обратна връзка с потребителите на административни услуги в Община Руен

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Руен