Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K44
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CD2

Общинска собственост

Дата на публикуване: 24.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Съгласно Закона за общинската собственост, общинска собственост са:

  • имотите и вещите, определени със закон;
  • имотите и вещите, предоставени в собственост на общината със закон;
  • имотите, чиято собственост е възстановена на общината при условия и по ред, определени със закон;
  • имотите и вещите, дарени или завещани на общината;
  • имотите и вещите, придобити от общината с доброволен труд и/или с парични средства на населението;
  • имотите и вещите, придобити от общината при ликвидацията на търговски дружества с общинско участие;
  • имотите и вещите, придобити от общината чрез правна сделка, по давност или по друг начин, определен в закон.

Не са общинска собственост имотите и вещите на търговските дружества и юридическите лица с нестопанска цел, дори ако общината е била единствен собственик на прехвърленото в тях имущество.

Общинската собственост е публична и частна.

Публична общинска собственост са:

  • имотите и вещите, определени със закон;
  • имотите, предназначени за изпълнение на функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация;
  • други имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, определени от общинския съвет.

Частна общинска собственост са всички други общински имоти и вещи. Плодовете и приходите от имотите и вещите - публична общинска собственост, са частна собственост на общината.