Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Айдън Сейдахмед Гюджен

Контакти:

Стая: 23

Тел. 05944/6233

e-mail: ruen@ruen.egov.bg 

 

Основни функции и задължения:

Главният архитект координира и контролира дейността на звеното по чл. 5, ал. 6 от Закона за устройство на територията  и издава административни актове, съгласно правомощията предоставени му по ЗУТ.