Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L31
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LJ5
Състав Постоянни комисии Правилник за дейността на ОбС Заседания на ОбС Протоколи и Решения на Общински съвет Нормативни актове на Общински съвет Проекти на нормативни актове Отчети за дейността на ОбС Етичен кодекс на общинския съветник Декларации по ЗПКОНПИ

Общински съвет

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Общинският съвет е орган на местното самоуправление и се избира от населението на общината при условия и по ред, определени от закона (Изборния кодекс). Общинският съвет се състои от избраните общински съветници. В Община Руен Общинският съвет се състои от 29 общински съветници.      

Общинският съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 17 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и на други дейности, определени със закон