Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

 Община Руен е една от 13-те в област Бургас. Тя е на пето място по територия и на четвърто място по население в област Бургас. По статистически данни на НСИ към 31.12.2020 г. по области и общини, местоживеене и пол, се посочва, че в община Руен живеят 27447 души. В Община Руен живее около 6,74% от населението на област Бургас (409750 души към 31.12.2020 г.) и 2,68% от населението на ЮИР.  Средната гъстота на населението в община Руен (39,99 души на кв. км. за 2020 г.) е близка до средните стойности за област Бургас (53,55), както и до средната гъстота на населението за ЮИР (52,28 души на кв.км.), но доста по-ниска от средната за страната (63,0). По брой населени места (41), община Руен е на първо място в областта.