Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K66
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ7

Околна среда

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Екологично състояние

Община Руен се характеризира с добро качество на околната среда, което се определя от липсата на замърсяващи промишлени предприятия, земеделие, основаващо се на традиционни, екологосъобразни методи, както и на благоприятните си климатични условия. Съществуващите екологични проблеми са свързани преди всичко със: замърсяване на атмосферния въздух от използването на твърди горива, от транспорта и инцидентно възникващите пожари, замърсяване на водите от комунално-битовия сектор, липсата на канализация и пречиствателни станции за отпадни води и липсата на ефективна система за рециклиране на основните потоци отпадъци. Всички нерегламентирани сметища в общината са ликвидирани.