Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3LUS0
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3LUA1
Заседания Решения

Комисия по образование, култура, спорт, здравеопазване, социална политика и вероизповедания

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 26.02.2024
  1. Нуртен Мустафова Османова - Председател
  2. Исмаил Джемал Юмер  - Зам.-Председател
  3. Зиля Мустафа Читак   - член
  4. Мехмед Неджатин Хюсеин  - член
  5. Неджиб Мехмед Акиф  - член