Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KQ5
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CJ4

Транспорт

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Община Руен няма ключово транспортно-географско положение, през нея не преминават Транс-Европейски коридори и е встрани от основните пътни артерии, но съществуват добри транспортни връзки и пътна инфраструктура.

Територията на община Руен се обслужва основно от автомобилен и железопътен транспорт. По този начин се осъществяват производствените връзки и гражданските пътувания между населените места.

През общината преминават частично 3 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 75,6 км. Общата дължина на пътната мрежа в общината е 206 км, с гъстота 29.4 км/100 км2, което е по–ниска от средната за страната 33км/100 км2.

  • участък от 37,2 км. от Републикански път III-208 (от км/53,2 до км 90,4);
  • началният участък от 20,9 км от Републикански път III-2085 (от км 0 до км 20,9);
  • последният участък от 17,5 км от Републикански път III-7305 (от км 9,8 до км 27,3).

На територията на общината няма пътища от I-ви и II-ри клас. Републиканската пътна мрежа на територията на общината се състои единствено от третокласните пътища III-208, III-7305 и III-2085, с обща дължина 76 км. Основната пътна артерия в общината е път III-208 – с. Ветрен – гр. Айтос, с дължина 45 км, преминаващ само на 3 км от общинския център с. Руен. Той свързва общината със съседните общини Айтос и Дългопол, както и с националната пътна мрежа и Паневропейския транспортен коридор VIII. Третокласен път III-7305 осигурява връзката на общината с община Сунгурларе и с второкласен път II-73 – Шумен – Карнобат. Път III-2085 осигурява връзката с община Поморие и играе роля на алтернативна връзка с Черноморското крайбрежие. По-голямата част от пътната мрежа е в лошо състояние и се нуждае от ремонт.

Общиснки съвет за БДП - част 1
Дата на публикуване: 19.01.2024

Годишна общинска програма по БДП 2024
Дата на публикуване: 19.01.2024