Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24F4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CP1

Проект на бюджет на общината

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет на община Руен за 2024 година

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.29 ал.2 от Наредба №7 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Общината Руен,

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА РУЕН – АХМЕД МЕХМЕД


кани гражданите на общината, ръководителите на звена от бюджетната сфера, представители на бизнеса, неправителствени организации, общински съветници, кметове на кметства, кметски наместници и други заинтересовани лица да вземат участие в обсъждането на проекта за бюджет за 2024 г. и да направят своите предложения и препоръки за формирането на приходната част и разходването на бюджетните средства.
За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.
Място и дата на провеждане на обсъждането – 26.01.2024 година (петък) от 10:00 часа в Ритуалната зала в с.Руен
Материалите и обявата по проекта за бюджет 2024 г.  са публикувани в сайта на Община Руен –  ruen.egov.bg


 АХМЕД  МЕХМЕД
Кмет на Община Руен