Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OM3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KF4

Инфраструктура

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Транспортна инфраструктура и пътна мрежа

Община Руен няма ключово транспортно-географско положение, през нея не преминават Транс-Европейски коридори и е встрани от основните пътни артерии, но съществуват добри транспортни връзки и пътна инфраструктура.

Територията на община Руен се обслужва основно от автомобилен и железопътен транспорт. По този начин се осъществяват производствените връзки и гражданските пътувания между населените места.

През общината преминават частично 3 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 75,6 км. Общата дължина на пътната мрежа в общината е 206 км, с гъстота 29.4 км/100 км2, което е по–ниска от средната за страната 33км/100 км2.

В близост до общината преминава VIII Паневропейски транспортен коридор – Дурас – Тирана – Скопие – Гюешево – Сoфия – Пловдив – Бургас /Варна/, осъществяващ връзките между Адриатическо море и страните от черноморския регион, Русия и страните от Централна Азия. Той е от особено значение за развитието на общината, като осигурява бърза връзка към черноморското крайбрежие.

На територията на общината няма пътища от I-ви и II-ри клас. Републиканската пътна мрежа на територията на общината се състои единствено от третокласните пътища III-208, III-7305 и III-2085, с обща дължина 76 км. Основната пътна артерия в общината е път III-208 – с. Ветрен – гр. Айтос, с дължина 45 км, преминаващ само на 3 км от общинския център с. Руен. Той свързва общината със съседните общини Айтос и Дългопол, както и с националната пътна мрежа и Паневропейския транспортен коридор VIII. Третокласен път III-7305 осигурява връзката на общината с община Сунгурларе и с второкласен път II-73 – Шумен – Карнобат. Път III-2085 осигурява връзката с община Поморие и играе роля на алтернативна връзка с Черноморското крайбрежие. По-голямата част от пътната мрежа е в лошо състояние и се нуждае от ремонт.

Между отделните селища връзката се осъществява основно по пътища от общинската пътна мрежа. Общинските пътища са с дължина 107 км.Пътната мрежа е добре развита и включва голям брой пътища – общо 19, като всички населени места са свързани с общинския център. Голяма част от общинската пътна мрежа е в лошо състояние. Това е свързано с липсата на средства за ремонт и инвестиции в пътна инфраструктура. Състоянието на общинската пътна мрежа е незадоволително, поради недостига на средства за поддържане и отлагането във времето на ремонтните дейности.

Уличната мрежа в общинският център с. Руен е с асфалт и частично на места с бетон. Към настоящия момент в по-голямата си част е в добро състояния, но има и места, където се нуждае от ремонт на настилката.

Обществен пътнически транспорт се осъществява между общинския център с. Руен и градовете Бургас и Айтос, както и до курортен комплекс Слънчев бряг. Достъп до автобусен транспорт по посочените линии има населението на селата Зайчар, Заимчево, Добромир, Каравельово, Люляково, Планиница, Просеник, Речица, Ръжица, Сини Рид, Скалак, Соколец, Струя, Топчийско и Трънак.

През средата на общината, от североизток на югозапад, по долината на река Луда Камчия преминава участък от 30 км. от трасето жп линията Комунари – Дъскотна – Карнобат.

През територията на общината преминава единствената ж.п връзка между южните и северните части на Източна България – главна жп линия – Карнобат – Варна. Тя води началото си от гара Карнобат, чрез която се осъществява и железопътната връзка на община Руен с жп линията Бургас – София.

На територията на общината функционират гарите Дъскотна, Трънак, Люляково и спирките Струя, Каравельово, Дропла и Листец.
Материалната база, с която разполагат лицензираните транспортни фирми, които обслужват отделните линии и транспортни схеми в голямата степен не е модернизирана.

Тенденцията, която се наблюдава в общината е намаляване на пътнико потока в обществения транспорт. Поради тази причина е необходимо да се предприемат мерки, свързани с модернизация и реконструкция на общинска пътна мрежа, подобряване материалната база на превозвачите, гъвкавост на траспортните схеми, подобряване състоянието на общинските автоспирки и др.

Водоснабдителна мрежа и канализация

Община Руен попада в територията на Бургаска област с оператор на ВиК системите „ВиК― ЕАД - гр. Бургас и контрол на водите от Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район – гр. Варна. Състоянието на питейните води и водоизточниците на общината се контролират системно от РЗИ – Бургас и Изпитвателната лаборатория на ВиК дружеството. Извършва се наблюдение на всички водоизточници поотделно, като разширения химически анализ се прави по различни показатели.

Основните водоснабдителни системи за област Бургас са „Камчия‖ и „Ясна поляна‖. В община Руен общо 18 населени места се водоснабдяват от подземни водоизточници, като 11 от тях са със смесено водоснабдяване. Броят на подземните водоизточници експлоатирани от „ВиК‗ ЕАД гр.Бургас възлиза на 23. Всички водовземни съоръжения са в относително добро състояние

Енергийна инфраструктура

Електроснабдяването в община Руен е част от цялостната енергийна система на Република България. Всички населени места са електрифицирани. На територията на общината има изградени мрежи за потребностите на населението от битов характер и за потреблението на промишлеността и производството. Електроснабдяването на община Руен и цялостното стопанисване на електроразпределителната мрежа и съоръженията към нея се осъществява от „Електроразпределение Юг" ЕАД част от групата „ЕВН България― АД.

На територията на общината липсва подстанция. Електроснабдителната мрежа е изцяло въздушна с обща дължина 387 км, от които 35 км. магистрални далекопроводи. Има проблеми с качеството и сигурността на захранването.

Телекомуникационни връзки и съобщителна мрежа

На територията на община Руен има изградена телекомуникационна инфраструктура и съобщителна мрежа, чрез която се осигуряват всички видове комуникационни услуги – съобщителни, интернет, телевизия и други.

В общината има добре развита и достигаща до всяко селище автоматична телефонна мрежа. Всички селища са с автоматично входящо и изходящо междуселищно избиране. Продължава въвеждането на модерна цифрова комутационна и преносна далекосъобщителна инфраструктура и подменяне на съществуващата аналогова.

Наложилата се през последните години тенденция на намаление на фиксираната телефонна плътност и увеличение на мобилната продължава, като стойността на показателят „фиксирана телефонна плътност по домакинства‖ бележи постоянно намаление, подобно на процесите в цялата страна, докато за показателя „мобилна телефонна плътност‖ се наблюдава непрекъсната тенденция на увеличение.
Повечето селища в общината имат покритие от мрежите на трите мобилни оператора Vivacom, Telenor и А1, но в някой от селата обхвата все още е слаб. В почти всички населени места има Интернет.