Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3LE63
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3LE12
Заседания Решения

Комисия по устройство на територията, инвестиционни дейности и екология

Дата на публикуване: 28.04.2022
Последна актуализация: 26.02.2024

Комисия по устройство на територията,инвестиционни дейности и екология

  1. Мехмед Мехмед Мехмед - Председател
  2. Мехмед Аптраман Мехмед - Зам.-Председател
  3. Семра Алиосман Неджиб - Член
  4. Исмаил Джемал Юмер - Член
  5. Емурла Ерол Емурла - Член