Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O76
Z7_PPGAHG800PK280Q5HJKCKK2IO7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C46

Защита при бедствия и аварии

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Със Заповед на кмета на община Руен и на основание чл. 65 а, ал. 1 от Закона за защита при бедствия и аварии е създаден Общински съвет за намаляване риска от бедствия. Разработен е План за защита при бедствия на община Руен.

Задачите на плана са:

1. Определяне на опасностите и рисковете от бедствия;

2. Определяне на мерките за предотвратяване или намаляване на риска от бедствия;

3. Определяне на мерките за защита на населението;

4. Разпределяне на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на предвидените мерки;

5. Определяне на средствата и ресурсите за изпълнение на дейностите по защита;

6. Начина взаимодействие между съставните части на Единната спасителна система;

7. Реда за ранното предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, на съставните части на Единната спасителна система и населението при опасност и възникване на бедствия;

8. Определяне на мерките за възстановяване.