Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2K93
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121S5

Социални дейности

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

В община Руен спектъра от социални услуги в общността е минимален и се изразява основно в предоставяне на услугата „Личен асистент― от Дирекция „Социално подпомагане". Не се предоставят социални услуги в специализирани институции.

В групата на социалните дейности се отнасят социалните услуги за деца в риск, специализирани институции за възрастни хора, социални услуги на стари хора и хора с физически и психически увреждания и др.

В рамките на проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси― 2014-2020 г. се предоставя услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Руен

Държавната политика в областта на социалното подпомагане, закрилата на детето, рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания на територията на община Руен се провежда от Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) - Бургас.

За реализиране на дейността си ДСП:

 • Извършва цялостната дейност по отпускане, отказване и прекратяване на социални помощи и семейните помощи за деца;
 • Извършва дейности по социалната рехабилитация и интеграция на хората с увреждания;
 • Осъществява текуща и практическа дейност по закрила на детето;
 • Извършва временно настаняване и прекратяване на деца при близки и роднини, приемни семейства и институции;
 • Предоставя целева финансова помощ, предназначена за подкрепа на детето и семейството, с цел превенция и реинтеграция и отглеждане на детето в семейството или при близки и роднини;
 • Извършва конкретна социална работа, насочена към подкрепа на рисковите групи с цел социалното им включване в общността, консултира и работи индивидуално с всеки нуждаещ се за социалната му адаптация и интеграция;
 • Оказва методическа помощ и съдействие на Общинската администрация при предоставяне на социални услуги в общността и в специализирани институции;
 • Съдейства и сътрудничи на физически и юридически лица, осъществяващи дейности по закрила на детето и социални услуги.

Приемна грижа

 

 

Агенция

за социално подпомагане


Дирекция

 „Социално подпомагане”

Община Руен

 

Рисунки на деца / Drawings of children

 

 

Отдел „Закрила на детето”

подава ръка …

       на децата,

           на родителите,

               на тези,

             които искат да бъдат

      родители

 

Какво е приемна грижа?


Приемната грижа е временна форма на отглеждане на дете в риск в семейна

 среда.


Приемната грижа е част от услугите,

които се предоставят като

алтернативи на настаняването на деца

в институция.


Приемната грижа дава възможност на изоставени деца да израснат в семейна среда и да получат шанс да развият

своите възможности.


Приемната грижа е партньорство и сътрудничество между приeмни

родители, социални работници и институции с цел осигуряване

най-добрата грижа за едно дете.


Приемните родители работят в собствените си домове с деца, които

не могат да живеят в техните

собствени семейства.

Защо трябва да обмислите възможността да станете приемен родител?

 

 •     защото обичате децата;
 •     защото искате да промените живота на едно дете към по-добро;
 •     защото търпението, гъвкавостта и чувството за хумор са силните ви страни;
 •     защото за вас да помагате е най-нормалното нещо;
 •     защото имате място в сърцето и дома си за едно дете;
 •     защото знаете колко е важно да бъдеш част от семейство;
 •     защото цялото ви семейство е готово да приеме предизвикателството да се грижи за едно специално дете;

 

Каква подкрепа получават приемните родители?


Вие ще преминете обучение , което ще

Ви подкрепи в грижата за едно дете,

което е в риск.


Ще имате възможност да се срещнете, да разговаряте и да споделите опит с други приемни родители.


Професионална подкрепа от социален работник, психолог и други специалисти.

 

 

 

Какви роли и отговорности имат
приемните родители?

 • Осигурявате ежедневни грижи за посрещане на нуждите на детето
  от жилище, храна, облекло и хигиена.
 • Детето има нужда от Вас за своята сигурност, безопасност, правилно физическо, психическо и социално развитие.
 • Нужно е да дадете на детето емоционална обич и спокойствие.
 • Дайте на детето време за да
          свикне с Вас и Вашето семейство.
 • Насърчавайте го да повиши и
       продължи образованието си.
 • Подкрепете и насърчавайте детето,
  за да развие увереност и
  самочувствие и умения  за самостоятелен живот.
 • Подкрепете го в желанието си и контакта със с неговото семейство
 •  

   

 

Как се става приемен родител?

 

1-ва стъпка – решението да станете приемно семейство е Ваше и на цялото

Ви семейство.


2-ра стъпка - свържете се с нас, за да получите пълна и коректна информация.


3-та стъпка – след получената информация и потвърдено от Ваша страна решение, продължаваме заедно.

 

Как ще продължим?

Когато кандидатствате за приемно семейство, от самото начало ние ще Ви информираме и ще посетим домът Ви. Ако решим да продължим да работим заедно, ще бъдете поканени да участвате в обучение за приемни родители. Това обучение е много задълбочено и има за цел да Ви представи една вярна картина на живота Ви като приемен родител.

Да си приемен родител е интересно и носи удовлетворение, но също така понякога е трудно и много отговорно. През цялото време докато сте приемни родители, ние ще работим заедно с вас.

 

Допълнителна информация и съдействие можете да получите в


Дирекция „Социално подпомагане” с.Руен

ул.”Изгрев” №18

Отдел „Закрила на детето”

тел.: 05944/63-62

 

 

Рисунки на деца / Drawings of children