Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KP1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12126

Здравеопазване

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Системата на здравеопазването в община Руен включва само доболнична помощ и Филиал за спешна медицинска помощ.

  • Доболничната помощ се осъществява от общопрактикуващи лекари и специализирани медицински практики. Извънболничната помощ се предоставя от „Медицински център - Руен‖, който предлага първични медицински прегледи, диагностика и лечение от общопрактикуващи лекари. Към 2019 г. първичната извънболнична помощ се осъществява от 13 индивидуални практики за първична медицинска помощ. В общината функционират и 5 практики по дентална медицина, броят им намалява значително през 2015 г. спрямо предходните години. В общината по официални статистически данни са регистрирани общо 14 медицински специалисти по здравни грижи (медицински фелдшери и медицински сестри). Техният брой се увеличава с 2 лица през последните 2 години.
  • Спешната медицинска помощ в община Руен се осъществява от Филиал за спешна медицинска помощ (ФСМП) - Руен към Център за Спешна медицинска помощ – град Бургас. ФСМП - Руен се състои от 1 долекарски екип за спешна медицинска помощ (ЕСМП). Филиалът обслужват всички 41 населени места в община Руен. Когато екипа е ангажиран със служебните си задължения, екип от ФСМП - Айтос оказва необходимата спешна медицинска помощ на населението в община Руен.

Детските градини и учебните заведения са осигурени с необходимите медицински специалисти, оборудвани медицински кабинети и се извършва широка профилактична дейност с цел ограничаване на рисковите фактори сред подрастващите