Z6_PPGAHG800174C0Q369KOV52CC1
Z7_PPGAHG800174C0Q369KOV52CQ1
Електронни административни услуги Административни услуги Банкови сметки Център за административно обслужване Проверка на статус на преписка Вътрешни правила, свързани с предоставянето на административни услуги Харта на клиента Годишен доклад за оценка на удовлетвореността на потребителите Ред за обжалване на издадените от Община Руен актове

Административно обслужване

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Aдминистративното обслужване в рамките на Община Руен се осъществява чрез:

  • Информационен център и административно обслужване , обозначен с указателни табели на български език, находящ се на следния адрес с Руен, ул. “Първи май”, № 18, етаж 1-ви.
  • Електронно - чрез интернет страницата на Общината.

Административното обслужване в рамките на Община Руен се осъществява при спазване на принципите, установени Административнопроцесуалния кодекс, Закона за администрацията, Наредба за административното обслужване, Наредбата за обмена на документи в администрацията, Наредбата за Административния регистър, Хартата на клиента, както и всички действащи нормативни актове в Република България, като се гарантира:

  1. равен достъп до административните услуги и до информация за административното обслужване в Община Руен;
  2. осигуряване на пълна информация за актовете, административните услуги и действията, издавани и/или извършвани при осъществяване на административното обслужване; 
  3. приложение на установени стандарти за качество на административното обслужване; 
  4. координираност и взаимодействие с всички страни, заинтересовани от подобряване на административното обслужване; 
  5. периодично проучване, измерване и управление на удовлетвореността на потребителите; 
  6. осигуряване на различни форми и начини за заявяване на административни услуги – посещение на място, поща, електронна поща, телефон за предоставяне на информация, интернет; 
  7. служебно събиране на информация; 
  8. осигуряване на различни начини на плащане на дължимите такси или цени на услугите по банков и/или електронен път, с платежна карта и/или в брой