Z6_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3LE33
Z7_PPGAHG8001U2E06MQFH9T3LEJ7
Заседaния Решения

Комисия по общинска собственост, управление на собствеността и стопански дейности

Дата на публикуване: 28.04.2022
Последна актуализация: 25.02.2024
  1. Айтен Бехчет Ибрям - Председател
  2. Ерол Адем Ахмед - Зам.-Председател
  3. Хасан Шерафетин Хасан - член
  4. Асен Асенов Михалев - член
  5. Хюсеин Али Мехмед - член