Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OV7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C75

Правилник за дейността на ОбС

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Правилникът определя организацията и дейността на Общински съвет Руен, неговите комисии, взаимодействието му с общинската администрация и гражданите за осъществяване на местното самоуправление.