Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24U1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CS6

Управленска програма

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2024

Превръщането на Община Руен в динамично развиваща се община, съчетаваща устойчивото развитие на икономиката

ОСНОВНИ ЦЕЛИ:

 • Превръщането на Община Руен в динамично развиваща се община, съчетаваща устойчивото развитие на икономиката и туризма;
 • Привличане на нови инвестиции за развитие на  производства и туристическата инфраструктура;
 • Увеличаване на обема на инвестициите в публична инфраструктура;
 • Осигуряване на добри условия за живот, и работа  на гражданите.
 • Балансирано развитие на селищата в общината;
 • Осигуряване на качествени и достъпни услуги в сферата на образованието, здравеопазването и социалната сфера;

ПРИОРИТЕТИ 

 • Приоритет 1: Интензивно социално-икономическо развитие на общината чрез адекватно и устойчиво ползване на местните ресурси;
 • Приоритет 2: Достоен живот и развитие на човешкия капитал.
 • Приоритет 3: Осигуряване на конкурентни условия за усвояване и опазване на потенциала на територията на община Руен.
 • Приоритет 4: Утвърждаване авторитета на Община Руен като европейски развита община, устойчиво подобряване на административния капацитет и административното обслужване на населението.
 • Приоритет 5: Туризъми спорт.