Z6_PPGAHG800HID90QNCRBKIV1I65
Z7_PPGAHG800HID90QNCRBKIV1IH7

Декларация за достъпност

Дата на публикуване: 22.11.2021
Последна актуализация: 31.01.2024

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА РУЕН

Община Руен се ангажира да осигури достъп до интернет страницата си и мобилните приложения в съответствие с изискванията за достъпност, установени в Директива (EС) 2016/2102 от 26 октомври 2016 г. (ОВ L 327 от 02.12.2016 г.), Закона за електронното управление и Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Настоящата декларация за достъпност се отнася до официалната интернет страница на община Руен с електронен адрес:

https://ruen.egov.bg

Съдържанието на нашата интернет страница включва текстова и нетекстова информация, документи и формуляри за изтегляне, както и двупосочно взаимодействие чрез контактна форма и/или препратки до портал за предоставяне на електронни услуги, водещи до обработка на цифрови формуляри и осъществяване на процеси по удостоверяване на автентичност, идентификация и извършване на плащания.

Ние се стремим да поддържаме и подобряваме нашата интернет страница така, че тя да обхваща всички потенциални потребители, като се вземат под внимание възможните видове взаимодействие, особеностите на различни видове устройства, ниво на техническо познание, личностни и колективни интереси. 

Изготвяне на настоящата декларация за достъпност

Настоящата Декларация за достъпност отразява резултатите от извършената оценка на съответствието на интернет страницата с хармонизирания европейски стандарт EN 301 549 v2.1.2 (2018-08) - Изисквания за достъпността на продукти и услуги в сферата на ИКТ, който реферира към WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1), ниво А и АА.

Статус на съответствие

За интернет страницата: https://ruen.egov.bg , предстои проверка от ДАЕУ – Държавна агенция електронно управление за статуса на съответствие на на изискванията на стандарта за достъпност.

Недостъпно съдържание

Някои от документите във формат PDF, публикувани на страницата, представляват сканирани архивни документи, които нямат текстов еквивалент. В случай, че потребител срещне пречка пред консултирането на такъв документ, може да се свърже чрез посочените данни за връзка с община Руен, за да му се предостави възможно най-бързо достъпна версия на желания документ“.

Изготвяне на настоящата декларация за достъпност

Тази декларация е изготвена на .............................. година. 

Декларацията бе последно преразгледана на ………………...

Обратна информация и данни за контакт

С цел да подобрим достъпността на съдържанието, молим да се свързвате с нас чрез електронна поща ruen@ruen.egov.bg, използвайки за тема на писмото "Сигнал за достъпност на официалната уеб страница на община Руен". Ще се свържем с Вас във възможно най-кратък срок за да ви помогнем.

При необходимост лицата със специални потребности за достъп до нашата интернет страница могат да получат информация и съдействие на тел.: 05944 6233.

Процедура по прилагане

Ако забележите липса на достъпност, която не Ви позволява да достигнете до съдържание или функция на интернет страницата, ако ни уведомите за нея и не получите задоволителен отговор от нас в разумен срок, имате право да подадете жалба до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ по електронен път на електронен адрес: mail@e-gov.bg  или на адрес: София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко №6“.